Skip to content

Aviso legal

CONDICIÓNS

O uso dos servizos ou a contratación de produtos ou servizos en Calabizo implica a aceptación das seguintes condicións xerais:

1.- Aceptación e dispoñibilidade das condicións xerais do contrato: Ao aceptar este contrato, declara: a) Que é unha persoa maior de idade e con capacidade para contratar. b) Que leu e acepta estas condicións xerais.

Estas condicións xerais (en diante, “condicións xerais”) regulan a relación xurídica que emana dos procesos de contratación realizados entre os usuarios-clientes (en diante, “os clientes”) da páxina web de servizos xurídicos situada na url propiedade de Fiablone, S.L. (en diante “Fiablone”). Os clientes aceptan as condicións xerais desde o instante en que utilicen ou contraten o servizo ou adquiran calquera produto. Este documento pode ser impreso e almacenado polos clientes. Fiablone pon á disposición destes o enderezo de e-mail info@calabizo.com, para que poidan formular calquera dúbida acerca das condicións xerais.

2.- Estas condicións xerais están suxeitas ao disposto na Lei 7/1998, do 13 de abril, sobre condicións xerais de contratación; na Lei 26/1984, do 19 de xullo, xeral para a defensa de consumidores e usuarios; no Real decreto 1906/1999, do 17 de decembro de 1999, polo que se regula a contratación telefónica ou electrónica con condicións xerais; na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal; na Lei 7/1996, do 15 de xaneiro, de ordenación do comercio polo miúdo; e na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico. Se vostede reside fóra de España e en virtude da súa lexislación non fose de aplicación a lexislación española, vostede non pode contratar os servizos ou produtos de Fiablone.

3.- Modificación das Condicións Xerais Fiablone pode modificar as Condicións Xerais avisando aos Clientes coa suficiente antelación, co fin de mellorar os servizos e produtos ofrecidos a través de Calabizo.com modificando as Condicións Xerais que se amosan no sitio web de Calabizo.com. entenderase que se cumpriu o devandito deber de notificación. En calquera caso, antes de empregar os servizos ou contratar produtos pódense consultar as Condicións Xerais.

4.- Descrición dos produtos e servizos Os produtos Fiablone que se comercializan adquiríndoos a través do noso sitio web, conceden o dereito de devolución no prazo de sete días desde a recepción do pedido. As devolucións de produtos só se aceptarán no seu estado orixinal. Artigo 71. Prazo para o exercicio do dereito de desistimento. 1. O consumidor e usuario disporá dun período mínimo de sete días hábiles para exercer o dereito de desistimento. Será a lei do lugar onde se entregou o bo obxecto do contrato ou onde se prestará o servizo, o que determine os días que se considerarán días hábiles. A oferta de produtos Fiablone é válida indefinidamente e pode ser modificada, rectificada ou cancelada sen previo aviso aos usuarios e consumidores habituais ou ocasionais. A responsabilidade civil de Fiablone polos produtos subministrados limítase á cantidade dos mesmos, o usuario ou consumidor renuncia a calquera responsabilidade ante Fiablone por calquera concepto en calquera caso de insatisfacción dos produtos comprados en Fiablone, así como posibles fallos, lentitude de acceso ou erros no acceso ao sitio web, incluída a perda de datos ou outro tipo de información que poida existir no ordenador ou na rede do usuario que accede a Calabizo.com. Os produtos Fiablone son 100% auténticos.

5.- Propiedade intelectual: os contidos proporcionados por Calabizo.com están suxeitos a dereitos de propiedade intelectual e industrial e son propiedade exclusiva de Fiablone SL ou das persoas físicas ou xurídicas ás que se informa. Mediante a adquisición dun produto ou servizo, Fiablone non confire ao comprador ningún dereito de alteración, explotación, reprodución, distribución ou comunicación pública do mesmo, reservándose Fiablone todos estes dereitos. A transferencia dos dereitos mencionados requirirá o consentimento previo e por escrito de Fiablone. O cliente non pode poñer devandito contido a disposición de terceiros.

A propiedade intelectual esténdese, ademais de ao contido incluído en Calabizo.com, aos seus gráficos, logotipos, textos, deseño, imaxes e código fonte utilizados para a súa programación.

6.- Uso do servizo e responsabilidades: Fiablone non garante a dispoñibilidade permanente dos servizos, quedando exonerado de calquera tipo de responsabilidade por posibles danos causados pola indispoñibilidade do servizo por forza maior ou erros nas redes telemáticas de transferencia de datos, fóra do seu control. Fiablone non se fai responsable do contido das ligazóns a outras páxinas web que non son propiedade dela e que, polo tanto, non poden ser controladas por ela. O cliente declara que sabe que a información subministrada por Fiablone a través dos seus servizos non é legal e só se ofrece con fins informativos. O servizo de consulta ofrécese con fins informativos e ten efectos expresamente limitados xa que os documentos que poden ser relevantes non se revisan ou a información completa non está dispoñible en ningún caso, o que é unha opinión limitada suxeita a unha mellor lei. En todos os casos, recoméndase que acuda a un avogado para tomar calquera decisión con implicacións económicas.

7.- Privacidade e protección de datos persoais: ao proporcionar o enderezo de correo electrónico ou outros datos persoais, un requisito necesario para contratar determinados servizos, os clientes dan o seu permiso para que ditos enderezos sexan procesados e tamén se utilicen para enviar comunicacións comerciais promovendo ou anunciando os servizos. e produtos ofrecidos por Fiablone. En cumprimento do disposto na LOPD, o Usuario autoriza expresamente a Fiablone a comunicar os seus datos persoais ás outras empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial e a todas aquelas empresas e provedores cos que alcance acordos comerciais, co propósito de que os utilicen. exclusivamente para o cumprimento dos servizos contratados e fins comerciais. Fiablone pon a disposición dos Clientes o enderezo de correo electrónico info@calabizo.com, para que revoquen o consentimento prestado. Fiablone declara que cumpre a normativa vixente en materia de protección de datos, en particular a Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e o Real decreto 994/1999, do 11 de xuño, que desenvolve a citada lei orgánica. Fiablone pon a disposición dos Clientes os medios de contacto mencionados no parágrafo anterior para que poidan exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición garantidos pola lexislación vixente. Para usar o noso sitio web é necesario o uso de cookies. As cookies úsanse co fin de mellorar o funcionamento do sitio web, se o desexa, pode configurar o seu navegador para que se lle notifique na pantalla a recepción de cookies e para evitar a instalación de cookies no seu disco duro. Consulte as instrucións e manuais do seu navegador para ampliar esta información.

8.- Lexislación aplicable e xurisdición competente. As partes sométense, á súa elección, para a resolución dos conflitos e con renuncia a calquera outro foro, aos xulgados e tribunais do domicilio de Fiablone.

9.- Notificacións. Todas as notificacións, requirimentos, peticións e outras comunicacións que teñan que efectuar as partes en relación con estas condicións xerais deberán realizarse por escrito, e entenderase que foron debidamente realizadas cando sexan entregadas en man ou ben remitidas por correo ordinario ao domicilio da outra parte ou ao correo electrónico desta, ou ben a calquera outro domicilio ou correo electrónico que para estes efectos cada parte poida indicarlle á outra.

10.- Nulidade e ineficacia das cláusulas. Se calquera cláusula incluída nestas condicións xerais fose declarada, total ou parcialmente, nula ou ineficaz, tal nulidade ou ineficacia afectará tan só á dita disposición ou á parte desta que resulte nula ou ineficaz, subsistindo as condicións xerais en todo o demais, téndose tal disposición, ou a parte desta que resultase afectada, por non posta.

ENTREGA, ENVÍO E DEVOLUCIÓNS

No noso almacén central, existe un control de calidade e supervísase e anótase a caducidade de todos os produtos para que se cumpra por parte de Fiablone a condición de prazo de caducidade anteriormente exposta. Para artigos enviados por erro do almacén central, pregámoslles que nos avisen de inmediato ao e-mail info@calabizo.com e, coa máxima rapidez, organizaremos a reexpedición cara ao almacén central de Fiablone co interese de eliminar a incidencia do circuíto documentario o antes posible.

* Os gastos de envío só serán reembolsables no caso de envío erróneo ou de produtos defectuosos.